O nás

Compliance

Spotřebitelský spor

V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Podání návrhu na zahájení mimosoudního sporu je bezplatné, vlastní náklady si nese příslušná strana sporu. Úhradu nákladů není možné po druhé straně požadovat.

  

Reklamace

                Reklamační řád upravuje způsob a řešení reklamací klientů. Tento naleznete zde:       

Reklamační řád

Formulář

 

 Compliance program

 

                Mgr. Ivan Jelínek si je vědom odpovědnosti za pozitivní vývoj společnosti a proto přijímá opatření, která vychází ze společenských požadavků na důsledné dodržování a vymáhání dodržování právního řádu ČR, mezinárodních úmluv, směrnic a předpisů, a z morálních a etických zásad.

                K zajištění a kontrole dodržování těchto opatření Mgr. Jelínek zavedl, jako směrnici, Compliance program, a zavázal se k dodržování jeho zásad.

 

                Cílem Compliance programu je předcházet a odhalovat jednání, které by mohlo být v rozporu s interními směrnicemi, právními předpisy, s morálními a etickými zásadami, a s dalším jednáním, označovaným za jednání nekalé, a jednáním, které by mohlo vést k trestní odpovědnosti právnické osoby, a na takovéto jednání adekvátně reagovat.

 

Mgr. Ivan Jelínek veřejně deklaruje své postoje, kritéria spolupráce, standardy a postupy. Tento program je zejména tvořen Etickým kodexem firmy Mgr. Ivana Jelínka a Etickým kodexem zaměstnance firmy Mgr. Ivan Jelínek.

 

Compliance program zakazuje jakékoliv nelegální či neetické jednání a to, jak se s takovýmto jednáním bude Mgr. Ivan Jelínek vypořádávat.

 

                Dovolujeme si tímto deklarovat naši základní snahu a upozorňujeme, že je pro nás nepřijatelné tolerovat jakoukoliv formu trestné činnosti, jakož i neetického jednání, popsaného v Etických kodexech.

 

Etické kodexy naleznete zde:

Etický kodex firmy Mgr. Ivan Jelínek

Etický kodex zaměstnance

 

 

Whistleblowing

Dovolujeme si tímto všechny (kohokoliv), kdo zjistí, že se některý ze zaměstnanců dopustil jednání, odporující Compliance programu a jeho součástí (Etický kodex Mgr. Jelínka, Etický kodex zaměstnance), příp. zák. č. 170/2018 Sb. v pozd. zn., aby bez prodlení o takovémto jednání informoval Complinace Managera organizace prostřednictvím e-mailové adresy:

 

mgr-ivan-jelinek@mentordata.cz

 

anebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kdy zásilka bude adresována Compliance Managerovi s uvedením sídla Compliance Managera takto:

 

MentorDATA s.r.o.

Břidličná 803, 742 85 Vřesina

 

                Do oznámení uveďte:

- popis jednání

- kdy k jednání došlo

- v čem spatřujete závadnost jednání

- označení (identifikaci) osoby, podezřelé ze závadného jednání

- označení (identifikaci) všech osob, zúčastněných na závadném jednání

- případné důkazy o závadném jednání

- jiné poznatky, které budete považovat za podstatné

 

Dle své svobodné volby můžete zvolit možnost anonymního oznámení. Budete-li ale chtít vědět, jak bylo s Vaším podnětem naloženo, uveďte své jméno a kontakt pro zaslání výsledku šetření či postupem vyřízení podnětu. Vaše identita nebude prozrazena. Neuvedení jména či kontaktu bude mít za následek pouze to, že nemusíte být s výsledkem šetření či postupem vyřízení podnětu seznámeni.

 

                S obsahem Vašeho podnětu bude seznámen pouze Compliance Manager, nikdo jiný, veškeré podněty budou řešeny jako přísně důvěrné.

 

Mgr. Ivan Jelínek nebude postihovat oznamovatele, kteří v dobré víře oznámili podezření na jednání, o němž si myslí, že je v rozporu s Etickým kodexem, že se jedná o protiprávní jednání a/nebo o korupční jednání.

 

                Současně s tímto se zavazujeme, že jakékoliv jednání, které budeme považovat za nekalé či v rozporu s legislativou anebo pravidly obchodního partnera, oznámíme příslušné pověřené osobě obchodního partnera tak, aby nedošlo ke vzniku jakékoliv újmy.

 

                K zaslání podnětu pak také vyzýváme všechny, kteří zjistí, že došlo k porušení, anebo hrozí porušení zákona o distribuci pojištění a zajištění.

Doporučení

Povinné ručení, Hami Lubomír, Údlice
U pana Jelínka mám pojštěno několik aut. Pokud potřebuju, přepočítáme a najdeme cenově nové smysluplné pojištění. Pana Jelínka mohu jen doporučit.
Celý článek
Pojištění domácnosti, Vladimír Srp, Beroun
U pana Jelínka jsem uzavřel pojištění domácnosti za výbornou cenu. Navíc v případě složité škody z atmosferických srážek jsem dostal cenné rady jak postupovat a pojistné plnění pokrylo celou…
Celý článek